سرور مجازی هتزنر

VPSHTZ_Apadana

KVM
تحویل فوری پس از پرداخت

  • 1Gb Ram
  • 1Core 1800 Cpu
  • 50 Gb HDD
VPSHTZ_Mehr

KVM
تحویل فوری پس از پرداخت

  • 2 Gb Ram
  • 2 Core CPU
  • 100 Gb Hard
VPSHTZ_Zarin

KVM
تحویل فوری بعد از پرداخت

  • 8 Gb Ram
  • 2 Core CPU
  • 200 Gb HDD