میزبانی وب پر بازدید آلمان- کنترل پنل دایرکت ادمین

میزبانی وب پر بازدید آلمان- کنترل پنل دایرکت ادمین

Directadmin_apadana
 • 1024 Hard
 • 100 Gb Bw
 • unlimited Other
 • 512 Mb Ram
 • 700 MHZ CPU
Directadmin_Mehr
 • 2 Gb Hard
 • 200 Gb Bw
 • unlimited Other
 • 512 Mb Ram
 • 900 Hmz Cpu
Directadmin_Zarin
 • 5Gb Hard
 • 500 Gb Bw
 • 1024 Mb Ram
 • 1.5 GHZ Cpu
Directadmin_Pars
 • 10 Gb Hard
 • 1 Tb Bw
 • Unlimited Other
 • 2048 Ram
 • 2GHZ CPU