میزبانی بک آپ

Cloudfile_Apadana
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آلمان کشور میزبان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد وب سرور
CloudFile_Mehr
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آلمان کشور میزبان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد وب سرور
CloudFile_Zarin
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آلمان کشور میزبان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد وب سرور
CloudFile_Pars
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آلمان کشور میزبان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد وب سرور
CloudFile_Arshin
 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آلمان کشور میزبان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد وب سرور