سرور های اختصاصی هتزنر

ex41 0 موجود است

(Software RAID 1)

  • 32 GB DDR4 RAM
  • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core CPU
  • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard Drive
  • 1 GBit/s-Port Connection
  • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
  • 30 TB * Traffic